ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน โปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ไซต์ของเรา การใช้ไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดเว้นจากการใช้ไซต์ของเรา โดยการลงทะเบียนและสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ใดๆ ของเรา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในอนาคต สร้างแรงบันดาลใจในการปกครอง สร้างแรงบันดาลใจในการกำกับดูแล FE หรือโปรแกรมอื่นๆ ของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจมีผลกับคุณ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku

เว็บไซต์ของเราดำเนินการโดย เราจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ภายใต้องค์กรการกุศล เราอาจทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับคุณ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนั้นกับข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ยึดข้อกำหนดของข้อตกลงแยกต่างหากนั้นเป็นหลัก

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงไซต์ของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการที่เรามีให้บนไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าเวลาใดหรือในช่วงเวลาใดก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจจำกัดการเข้าถึงไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดของเราสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเรา หากคุณเลือก หรือคุณได้รับชื่อผู้ใช้หรือรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องปฏิบัติต่อข้อมูลนั้นเป็นความลับ และคุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สาม เรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานชื่อผู้ใช้หรือรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือจัดสรรโดยเรา ได้ตลอดเวลา หากเราเห็นว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้หรือข้อกำหนดของ

เนื้อหาของผู้ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สำหรับเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่คุณส่งถึงเราหรือมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา (เนื้อหาของผู้ใช้) คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะมอบใบอนุญาตที่เราได้รับภายใต้ข้อ 6 ของข้อกำหนดเหล่านี้ (ใบอนุญาต) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ได้ และการใช้งานของเรา (รวมถึงตามที่พิจารณาโดยใบอนุญาต) จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม (รวมถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทางศีลธรรม สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในการรักษาความลับ และสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่มีผลเทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกัน) หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือสิทธิ์ในบุคลิกภาพหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว

ใบอนุญาตของเนื้อหาของผู้ใช้

การให้เนื้อหาผู้ใช้แก่เรา แสดงว่าคุณให้สิทธิ์การใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ไม่ผูกขาด ถาวร เพิกถอนไม่ได้ ถ่ายโอนได้ และอนุญาตย่อยแก่เราเพื่อใช้เนื้อหาผู้ใช้ สิทธิ์การใช้งานที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงสิทธิ์สำหรับเรา (และผู้ได้รับอนุญาตช่วงของเรา) ในการแก้ไข ทำซ้ำ แจกจ่าย ดำเนินการต่อสาธารณะ สื่อสาร ทำให้พร้อมใช้งาน และแสดงเนื้อหาผู้ใช้ (รวมถึงโดยการทำซ้ำและแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ (รวมถึงเป็น แก้ไข) ในสื่อการตลาดและส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเราและ/หรือเว็บไซต์ของเรา) เราไม่มีหน้าที่ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ ระหว่างคุณกับเรา คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใด ๆ ของคุณ (นอกเหนือจากสิทธิ์ทางศีลธรรม) ในเนื้อหาของผู้ใช้